Schnupperkurse

Schnupperkurs Innsbruck Katathym Imaginative Psychotherapie (KIP) 23.1.2020 Innsbruck
Schnupperkurs Klagenfurt Katathym Imaginative Psychotherapie (KIP)
Leitung: Angela Teyrowsky
2.12.2019 Klagenfurt
Schnupperkurs Wien Hypnosepsychotherapie (HY)
Leitung: Wolfgang Oswald
28.2.2020 Wien
Schnupperkurs Wien Katathym Imaginative Psychotherapie (KIP) 14.2.2020 Wien
Schnupperkurs Wien Katathym Imaginative Psychotherapie (KIP)
Leitung: Hermann Pötz
6.3.2020 Wien