Schnupperkurse

Schnupperkurs Graz Katathym Imaginative Psychotherapie (KIP)
Leitung: Doris Hönigl
7.7.2017 Graz
Schnupperkurs Innsbruck Katathym Imaginative Psychotherapie (KIP) 27.4.2017 Innsbruck
Schnupperkurs Klagenfurt Katathym Imaginative Psychotherapie (KIP) 25.8.2017 Klagenfurt
Schnupperkurs Linz Hypnosepsychotherapie (HY) 19.5.2017 Linz
Schnupperkurs Wien Hypnosepsychotherapie (HY)
Leitung: Eva Pollani
29.5.2017 Wien